قوانین مسابقات ربات های تعقیب خط

ربات در نقطه ی شروع زمین مسابقه قرار می گیرد. زمین مسابقه کاملا سفید است و خطی سیاه رنگ با پیچ و انحنا و … نقطه ی شروع را به پایان وصل می کند. ربات می بایست به کمک سنسورهای مادون قرمز خود خط سیاه را در این زمین سفید پیدا نموده و آن را تعقیب نماید تا به نقطه ی پایان برسد. ربات برنده رباتی است که در زمان کمتری به نقطه ی پایان برسد. کنترل این ربات به صورت خودکار توسط خود ربات صورت می پذیرد و دخالتی از سوی شرکت کننده صورت نمی گیرد.

ابعاد ربات می تواند حداکثر 25*25 سانتی متر باشد.

ربات می باید خط مشکی درون صفحه ی سفید رنگ زمین را طی نماید و از نقطه ی شروع به پایان برسد.

عرض خط مشکی حدود ۱۸ میلی متر است.

در این ربات می بایست از برد سنسو روبو و یا برد تعقیب خط ( مسیریاب ) کیتاروبو استفاده گردد.

حداکثر ولتاژ مجاز برای این آیتم ۱۲ ولت است . لازم به ذکر است بردهای کیتاروبو و سنسوروبو برای ۶ ولت طراحی شده اند و برای افزایش ولتاژ می بایست از مدارهای تقویتی استفاده شود.

بعد از قرار گرفتن ربات در مسیر مسابقه شرکت کننده حق دست زدن به ربات را ندارد و به ازای دست زدن هیچ رکوردی برایش ثبت نمی گردد.

زمان تست برای آماده شدن هر ربات در زمین مسابقه ۱ دقیقه است.

مسیر مسابقه دارای خطوط مستقیم و یا با انحنای متفاوت می باشد.

مدت زمان مجاز، دو دقیقه است و هر رباتی مجاز به دو مرتبه رکوردگیری است. ( دو تا ۲ دقیقه )

برنده کسی است که رکورد زمانی کمتری برای خود ثبت نماید.